NMF

Razpis februar 2023

Razpis za podelitev štipendij naravoslovno matematične fundacije

Predmet razpisa

Naravoslovno-matematična fundacija (NMF) razpisuje 2 štipendiji za izjemne študente na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM). Razpiše se po ena štipendija za Oddelek za matematiko in računalništvo ter Oddelek za tehniko na FNM.

Splošne določbe

Štipendije so razpisane za leto 2023, za čas 7 mesecev od marca 2023 do septembra 2023.

Višina štipendije je 100€ na mesec. Štipendije bodo dodeljene tistim, ki bodo prejeli večje število točk skladno s Pravilnikom za dodeljevanje štipendij NMF.

Pogoji za študente:

  • so vpisani na Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru vsaj drugo leto zapored,
  • so prvič vpisani v posamezni letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija,
  • imajo povprečje vseh ocen na FNM vsaj 9,0,
  • so pripravljeni sodelovati pri projektih, ki jih razpisuje NMF.

Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

  • da NMF poda letno poročilo o poteku študija,
  • da na povabilo NMF sodeluje pri promociji in drugih sorodnih aktivnostih FNM.

Rok za oddajo vlog

Vloge prijavitelji lahko oddajo osebno v dekanatu FNM v zaprti ovojnici s pripisom: »ŠTIPENDIJE NMF« ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: nmf.fnm@um.si, zadeva: »Vloga za štipendijo NMF«. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane priloge in če je pravočasno oddana. Rok za oddajo vlog je 15. februar 2023.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa in obrazec za prijavo na razpis je na voljo na spletni strani: https://www.nmf.si. Dodatne informacije lahko dobite po elektronskem naslovu nmf.fnm@um.si .

dr. Mitja Slavinec,
predsednik uprave NMF

Priponke: